Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Tilitoimisto Lahti Oy

Yhteystiedot:
Verkatehtaankatu 8
20100 Turku

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tilitoimisto Lahti Oy / Jaana Rantala
Verkatehtaankatu 8
20100 Turku
p. 02-2311854
jaana.rantala@tilitoimistolahti.fi

 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Tilitoimisto Lahti Oy / Jaana Rantala
Verkatehtaankatu 8
20100 Turku
p. 040-7171131
jaana.rantala@tilitoimistolahti.fi

 

2. Rekisterin nimi

 

Asiakasrekisteri.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Rekisterin pitämisen peruste:

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• organisaation nimi ja y-tunnus

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jaana.rantala@tilitoimistolahti.fi.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakasrekisterin tiedot muodostuvat asiakkaan ja tilitoimiston laatiman sopimuksen perusteella, jonka vuoksi tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai viranomaisilta. Niitä ei kerätä ulkopuolisilta tahoilta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin.

 

8. Käsittelyn kesto

 

Manuaali aineisto: Tilitoimisto Lahti Oy säilyttää henkilö/yritystietoja lain määräämän ajan ja sen jälkeen aineistot tuhotaan asianmukaisesti, eikä henkilötietoja vanhoista asiakkaista jää mihinkään.

Asiakassopimus säilytetään niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa, jonka jälkeen se tuhotaan määräajan kuluttua. Asiakassopimukset säilytetään lukitussa tilassa.

Tilitoimisto luovuttaa kirjanpito- ja palkka-aineistot asiakkaalle käytettyään niitä liiketoimintaansa. Tämän jälkeen asiakkaalla, rekisterinpitäjällä, on velvollisuus säilyttää aineistot lain määräämän ajan: tositteet 6 vuotta ja tilinpäätökset, päivä- ja pääkirjat ja tasekirjat 10 vuotta.

Palkkahallinnon aineisto säilytetään lain vaatiman ajan.

Sähköinen aineisto: Tilitoimisto Lahti Oy:n käyttämä taloushallinnon ohjelma huolehtii sähköisesti käsiteltävistä tiedoista ja niiden tietosuojasta. Tilitoimiston palvelimelle tallennettujen tiedostojen suojaus on hoidettu salasanoin ja palomuurein.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

 

Asiakasrekisteriä käsittelee Jaana Rantala / Tilitoimisto Lahti Oy.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.